Pravo I Oblici Prava

Pravo je, u svojoj osnovi, skup normi ljudskog ponašanja koje definiše svaka država uz pomoć pravnih savetnika. Ono se u suštini deli na privatno i javno pravo. Svako odstupanje od propisanih normi se smatra kršenjem definisanog zakona, te se uz, adekvatno propisane mere, kažnjava svako ko ih prekrši. Sva pravila koja se definišu obuhvataju i društvene norme koje se moraju poštovati, a njihovo sprovođenje osigurava državna ili Vladina institucija. Skup ovih normi zapravo definiše istoriju, politiku i samo društvo a samo formiranje istih je uglavnom pod uticajem ustava države. Pravo jasno definiše odnos između ljudi, ali i odnos ljudi i države.

Krivično pravo

Prvi oblici krivičnog zakona su pronađeni kod starih Sumera, koji su kreatori najstarijeg pismenog zakona. Ovaj oblik prava je definisan radi regulisanja odnosno suzbijanja kriminala i ono ima jedinstvenu funkciju zaštite.

dubai_court

Koliko je ovo pravo bitno govori i društvena korisnost istog, jer ono definiše krivična dela, kao i sankcije koje sleduju za svako krivično delo. Pored glavnog cilja suzbijanja kriminaliteta, krivično pravo ima cilj i da deluje na čoveka i njegovo ponašanje. Takođe ima za cilj da se sankcije, prema krivičnom delu, sprovedu u delo odnosno da se devijantno ponašanje sankcioniše na adekvatan način. Zakon je glavni i jedini pravni akt kojim se propisuje krivičnopravna norma.

Građansko pravo

Ovaj vid prava se bavi regulacijom pravno-imovinsko/neimovinskih odnosa i ima jedinstven cilj zaštite prava, poštovanja obaveza (propisanih zakonom) i zaštite imovine te spada u privatno pravo. Iz toga se da zaključiti da je osnovna karakteristika ravnopravnost i jednakost.

Za razliku od javnog prava, gde se uglavnom jedan subjekat potčinjava/subordiniše državi jer ona, ili neki njen organ, naređuje subjektu koji mora da poštuje naređene odredbe.

Čine ga tri načela:

  1. Privatna autonomija
  2. Poštenje i savesnost
  3. Imovinska odgovornost

Grane prava

Iako opširan pojam za koji bi nam trebalo mnogo prostora da se sve detaljno obrazloži, ono se može podeliti na nekoliko grana a to su : Ustavno, Upravno, Finansijsko, Građansko, Stvarno, Obvezno, Nasledno,

Law

Porodično, Trgovačko, Kazneno, radno, Pomorsko, Međunardno i Međunardno Privatno Pravo. Svaka od grana se proučava posebno, te zaista zahteva ozbiljan pristup od strane svih onih proučavaju.